بایگانی برچسب: پرسونا

بوم پرسونا ( Persona Canvas ) چگونه ایجاد می‌شود؟

بوم پرسونا

از بوم پرسونا می‌توان چهره و نامی به بخش مشتری بخشید و قدم گذاشتن در کفش مشتری را تجربه کرد. پرسونا ها صحبت در مورد مشتریان و ویژگی های آنها را ملموس تر کرده و مراجعه به الگوی ویژگی ها را آسان تر می‌کنند. پرسونا ها ایجاد و اشتراک مدل های ذهنی را ممکن می‌کنند…